หนี้บัตรเครดิต

1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #110747 โดย auuzaa
ผมเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบส่งตอนนี้ไม่ไหวเนื่องจากภาระเยอะผมควรจะทำยังไงดีครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #110749 โดย kaweemai
Replied by kaweemai on topic หนี้บัตรเครดิต
หยุดจ่าย ทนรับสายทวงหนี้ ลดรายจ่ายทุกอย่าง เก็บเงินเตรียมประนอมหนี้ ( ตามกฎหมาย )

( ถ้ามีทรัพย์สิน ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกยึดขายทอดตลาดได้ คุณก็ต้องคิดต่อเองว่าควรทำอย่างไร ในทางกฎหมายมีเรื่องโกงเจ้าหนี้ แต่ในทางปฏิบัติก็ลองคิดดูครับ )

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #110750 โดย auuzaa
Replied by auuzaa on topic หนี้บัตรเครดิต
หยุดจ่ายก็ต้องเตรียมทำใจผมทำงานรัฐด้วยไม่รู้จะโดนอายัดเงินเดือนไม๊

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #110751 โดย kaweemai
Replied by kaweemai on topic หนี้บัตรเครดิต
ข้าราชการไม่ถูกอายัดเงินเดือนครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #110753 โดย auuzaa
Replied by auuzaa on topic หนี้บัตรเครดิต
ผมรัฐวิสาหกิจคับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #110770 โดย kaweemai
Replied by kaweemai on topic หนี้บัตรเครดิต
ภายใต้บังคับ บทบัญญัติ แห่งกฎหมายอื่น เงิน หรือ สิทธิเรียกร้อง เป็นเงิน ของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ต่อไปนี้ ไม่อยู่ใน ความรับผิด แห่ง การบังคับคดี
(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพ ซึ่ง กฎหมายกำหนดไว้ และ เงินรายได้ เป็นคราวๆ อันบุคคลภายนอก ได้ยกให้ เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน รวมกันไม่เกินเดือนละ หนึ่งหมื่นบาท หรือ ตามจำนวนที่ ศาล เห็นสมควร
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ และ เบี้ยหวัด หรือ รายได้อื่น ในลักษณะเดียวกัน ของ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือ ลูกจ้าง ในหน่วยราชการ และ เงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือ บำเหน็จ ที่หน่วยราชการ ได้จ่าย ให้แก่ คู่สมรส หรือ ญาติ ที่ยังมีชีวิต ของ บุคคลเหล่านั้น
(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือ รายได้อื่น ในลักษณะเดียวกัน ของ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ คนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่ นายจ้าง จ่ายให้แก่ บุคคลเหล่านั้น หรือ คู่สมรส หรือ ญาติ ที่ยังมีชีวิต ของ บุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวน รวมกันไม่เกิน เดือนละ หนึ่งหมื่นบาท หรือ ตามจำนวนที่ ศาล เห็นสมควร
(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ได้รับ อันเนื่องมาแต่ ความตาย ของบุคคลอื่น เป็นจำนวน ตามที่จำเป็น ในการดำเนินการ ฌาปนกิจศพ ตามฐานะ ของ ผู้ตาย ที่ศาล เห็นสมควร
*ในกรณีที่ ศาล เป็นผู้กำหนด จำนวนเงิน ตาม (๑) และ (๓) ให้ ศาล กำหนดให้ ไม่น้อยกว่า อัตราเงินเดือน ขั้นต่ำสุด ของ ข้าราชการพลเรือน ในขณะนั้น และ ไม่เกิน อัตราเงินเดือน ขั้นสูงสุด ของ ข้าราชการพลเรือน ในขณะนั้น โดยคำนึงถึง ฐานะในทางครอบครัว ของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และ จำนวน บุพการี และ ผู้สืบสันดาน ซึ่ง อยู่ในความอุปการะ ของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ด้วย
ในกรณีที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี มีอำนาจ ออกคำสั่ง อายัด ตาม มาตรา ๓๑๑ วรรคสอง ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดี มีอำนาจ กำหนด จำนวนเงิน ตาม (๑) (๓) และ (๔) และ ให้นำความ ใน วรรคสอง มาใช้บังคับ แก่ การกำหนด จำนวนเงิน ตาม (๑) และ (๓) โดยอนุโลม แต่ถ้า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือ บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ในการบังคับคดี ไม่เห็นด้วย กับจำนวนเงิน ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี กำหนด บุคคล ดังกล่าว อาจยื่น คำร้อง ต่อ ศาล ภายใน สิบห้าวัน นับแต่ วันที่ได้ทราบถึง การกำหนด จำนวนเงิน เช่นว่านั้น เพื่อ ขอให้ ศาล กำหนด จำนวนเงิน ใหม่ได้
ในกรณีที่ พฤติการณ์แห่ง การดำรงชีพ ของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคล ตาม วรรคสาม จะยื่น คำร้อง ให้ ศาล หรือ เจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี กำหนด จำนวนเงิน ตาม (๑) และ (๓) ใหม่ ก็ได้
คำสั่งของ ศาล ที่เกี่ยวกับ การกำหนด จำนวนเงิน ตาม มาตรานี้ ให้อุทธรณ์ไปยัง ศาลอุทธรณ์ ได้ และ คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ของ ศาลอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.335 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena