“พรก.เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2564” ลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระเหลือ 5%

1 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #124764 โดย Badman
รัฐบาลได้ตรา “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564”
มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบรายเดือนลดเหลือ 3% ต่อปี และ
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เหลือ 5% นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดแบบใหม่เป็นธรรมมากขึ้น และเริ่มมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
 
11 เมษายน 2564
ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ทุกคนเมื่อรัฐบาลได้ตรา “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564” โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบรายเดือนและดอกเบี้ยผิดนัดชำระ รวมถึงกำหนดให้หลักการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดต้องเป็นธรรมมากขึ้นและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว

เนื่องจากรัฐบาลเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19และความล้าสมัยของกฎหมายพระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับเดิมในเรื่องดังกล่าว

การตราพระราชกำหนดนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ซึ่งเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ในการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดภาระของประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญากู้ยืมให้ใช้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
2. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
และให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์
3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นร้อยละ 5 ต่อปี 
4. ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
5. กำหนดหลักการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดใหม่ โดยเจ้าหนี้สามารถเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะ
จากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้น ไม่ใช่จากเงินตั้งต้นทั้งหมด และข้อตกลงใดที่ขัดกับหลักการนี้ ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
6. พ.ร.ก. นี้ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระ ตั้งแต่วันที่ 11เมษายน 2564 เป็นต้นไป ไม่มีผลย้อนหลัง
ที่มา www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0001.PDF
เอาไว้ให้สมาชิกศึกษาเพื่อหาทางสู้คดีเรื่องดอกเบี้ยสูงเกินส่วนต่อไปครับในกรณีที่หนี้ยังไม่หมดอายุความ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกต่อไปนี้บอกขอบคุณ: Mamablue69, Muay, Chuleephon.

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #124946 โดย Badman
เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ต่อสู้คดีเรื่องดอกเบี้ยในกรณีที่ยังไม่หมดอายุความได้
- เพื่อให้มีระยะเวลาเก็บเงินระหว่างรอคำพิพากษา
- อย่าปล่อยให้ศาลตัดสินโดยไม่สู้คดีเรื่องดอกเบี้ยหรืออายุความเด็ดขาด
สมาชิกต่อไปนี้บอกขอบคุณ: Mamablue69, Muay

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #125169 โดย palawast

ตามหาเจ้าหนี้ได้ที่ไหนครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: MommyangelBadmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.460 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena