บูโร @@ งงมากมาย

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7701 โดย 9876550
2 เดือนที่แล้ว สมัครบัตรเครดิตของ first choice,กสิกร ค่ะ แต่ไม่ผ่านค่ะ เงินเดือนก็ 10,000 ค่ะ ก็สงสัยว่าทำไมไม่ผ่าน แต่เมื่อ 4 ปีที่แล้วเคยจ่ายอิออนช้า 1 เดือนค่ะ พอจ่ายเสร็จ อิออนเค้าก็ยกเลิกเรา ไม่ให้ใช้บัตร เลยคิดว่าอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ประมาณว่าประวัติไม่ดี แต่ตอนนี้ผลการเช็คบูโรได้มาแล้วค่ะ มีแค่ว่า "จำนวนบัญชีรวมทั้งสิ้น 0"และ "จำนวนบัญชีที่ใช้สิทธิ/โต้แย้ง 0" หมายถึงอะไรค่ะ
และต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านได้ค่ะ ++
--first choice รายได้ขั้นต่ำ 8000
กสิกร รายได้ขั้นต่ำ 10000
ขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะ**

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7702 โดย Anakin
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ

- มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงิน หรือ

- มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

- มีเงินฝากออมทรัพย์ หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยวงเงินที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจากผู้ออกบัตรเครดิตขึ้นกับการพิจารณาของผู้ออกบัตร แต่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7703 โดย Anakin
Q: ลูกค้ามีรายได้ประจำไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือน แต่มีรายได้อื่นๆ สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อให้รายได้รวมต่อเดือนถึง 15,000 บาทได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องพิจารณาจากเอกสารรายได้เฉลี่ยอย่างน้อยกี่เดือน

A: ได้ แต่ต้องพิจารณารายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหมายถึงรายได้ประจำรวมรายได้อื่น ๆ ที่ผ่านมาแล้ว

Q: สลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้ประจำไม่ถึง 15,000 บาท แต่รวมรายได้อื่นๆ แล้ว รายได้รวมในเดือนนั้นถึง 15,000 บาท สามารถอนุมัติได้หรือไม่ ตัวอย่าง สลิปเงินเดือนของเดือนกรกฎาคม แสดงรายได้ประจำที่ 13,000 บาท Commission ที่ 3,000 บาท รายได้รวมในเดือนนั้นที่ 16,000 YTD 98,000 บาท

A: ไม่ได้ ให้พิจารณารายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหมายถึงรายได้ประจำรวมรายได้อื่น ๆ ที่ผ่านมาแล้ว (รายได้สะสม) รวมเฉลี่ยตามจำนวนเดือนที่ได้รับไม่น้อยกว่า 6 เดือนเมื่อเฉลี่ยต่อเดือนแล้วไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ตามตัวอย่างเป็นรายได้สะสมของระยะเวลา 7 เดือน (YTD) 98,000 บาท เมื่อเฉลี่ย 7 เดือนแล้วเท่ากับมีรายได้ต่อเดือน 14,000 บาท

Q: สลิปเงินเดือน แสดงรายได้ประจำไม่ถึง 15,000 บาท แต่รวมรายได้อื่น ๆ แล้ว รายได้รวมในเดือนนั้นไม่ถึง 15,000 บาท แต่ในสลิปมีการแสดงรายได้สะสมเฉลี่ยถึง 15,000 บาท สามารถอนุมัติได้หรือไม่ ตัวอย่าง สลิปเงินเดือนของเดือนกรกฎาคม แสดงรายได้ประจำที่ 13,000 บาท Commission ที่ 1,000 บาท รายได้รวมในเดือนนั้นที่14,000 YTD 112,000 บาท

A: ได้ แต่ต้องพิจารณารายได้สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามตัวอย่างเป็นรายได้สะสมของระยะเวลา 7 เดือน (YTD) 112,000 บาท เมื่อเฉลี่ย 7 เดือนแล้วเท่ากับมีรายได้ต่อเดือน 16,000 บาท

Q: สลิปเงินเดือน แสดงรายได้ประจำไม่ถึง 15,000 บาท แต่รวมรายได้อื่น ๆ แล้ว รายได้รวมในเดือนนั้นก็ไม่ถึง 15,000 บาท และในสลิปก็แสดงรายได้สะสมเฉลี่ยไม่ถึง 15,000 บาท เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าได้ส่งใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของปีที่แล้ว แสดงรายได้ที่ 192,000 บาท หรือลูกค้าอาจส่งบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือส่งสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งสามารถแสดงรายได้เฉลี่ย 3 เดือนที่ 15,000 บาท ในกรณีนี้สามารถอนุมัติได้หรือไม่ ตัวอย่าง สลิปเงินเดือนของเดือนกรกฎาคม แสดงรายได้ประจำที่ 13,000 บาท Commission ที่ 1,000 บาท รายได้รวมในเดือนนั้นที่ 14,000 YTD 98,000 บาท ภาษีปีที่ผ่านมาแสดงรายได้รวมที่ 198,000 บาท

A: ได้ เนื่องจากใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของปีที่แล้วแสดงรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท ตามประกาศ ธปท. อย่างไรก็ดี หากให้ลูกค้าใช้บัญชีธนาคารหรือสลิปเงินเดือนต้องพิจารณากระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินหรือสลิปเงินเดือนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7705 โดย Anakin
Q: ขอสินเชื่อบัตรเครดิตแต่ไม่ผ่านการอนุมัติ เป็นเพราะอะไร ขอทราบเหตุผลในการไม่อนุมัติได้หรือไม่

A: ปัจจัยประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินในการพิจารณา เช่น คุณสมบัติ
ของผู้ขอสินเชื่อ เช่น รายได้ อายุของผู้ขอกู้ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอชำระหนี้ เป็นต้น
รวมทั้ง ข้อมูลภาระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการค้างชำระหรือผิดนัดชำระ ซึ่งเป็นข้อมูลเครดิตที่จัดเก็บโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้สถาบันการเงินแจ้งเหตุผลของการไม่อนุมัติ
สินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้ได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขอกู้สามารถทวงถามถึงสาเหตุของการไม่อนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้น ๆ ได้

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7711 โดย 9876550
Replied by 9876550 on topic ความหมาย บูโร
แต่ตอนนี้ผลการเช็คบูโรได้มาแล้วค่ะ มีแค่ว่า "จำนวนบัญชีรวมทั้งสิ้น 0"และ "จำนวนบัญชีที่ใช้สิทธิ/โต้แย้ง 0" หมายถึงอะไรค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7712 โดย Anakin
เครดิตบูโร เกณฑ์การติด Blacklist,ระยะเวลาในการติดบูโร อธิบายตัวเลขสถานะบัญชี
www.ncb.co.th/salfenquiry.htmบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National credit Bureau Co.Ltd)
www.consumerthai.org/debt/index.php?option=com_fireboard&Itemid=10&func=view&catid=2&id=12215วิธีเช็คเครดิตบูโร ,ยังไงๆ ก็ต้องติดแบล็กลิส 3 ปีนับจากวันจ่ายหนี้หมด
www.consumerthai.org/debtclub/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=1372&Itemid=29 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7731 โดย batk

9876550 เขียน: 2 เดือนที่แล้ว สมัครบัตรเครดิตของ first choice,กสิกร ค่ะ แต่ไม่ผ่านค่ะ เงินเดือนก็ 10,000 ค่ะ ก็สงสัยว่าทำไมไม่ผ่าน แต่เมื่อ 4 ปีที่แล้วเคยจ่ายอิออนช้า 1 เดือนค่ะ พอจ่ายเสร็จ อิออนเค้าก็ยกเลิกเรา ไม่ให้ใช้บัตร เลยคิดว่าอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ประมาณว่าประวัติไม่ดี แต่ตอนนี้ผลการเช็คบูโรได้มาแล้วค่ะ มีแค่ว่า "จำนวนบัญชีรวมทั้งสิ้น 0"และ "จำนวนบัญชีที่ใช้สิทธิ/โต้แย้ง 0" หมายถึงอะไรค่ะ
และต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านได้ค่ะ ++
--first choice รายได้ขั้นต่ำ 8000
กสิกร รายได้ขั้นต่ำ 10000
ขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะ**


ขอให้คิดดีๆนะครับ...วางแผนการใช้จ่ายให้ดี...อย่าใช้เงินเกินกำลังที่คุณสามารถหาเองได้

ไม่ควรใช้เงินในอนาคต ผมไม่อยากให้คุณเจอปัญหาเหมือนที่พวกเราๆเป็นอยู่ทุกวันนี้.....

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7736 โดย Yhud

Anakin เขียน: หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ

- มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงิน หรือ

- มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

- มีเงินฝากออมทรัพย์ หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยวงเงินที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจากผู้ออกบัตรเครดิตขึ้นกับการพิจารณาของผู้ออกบัตร แต่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
อยู่ไกล แต่ใจยังอาสานะจ๊ะพี่ชาย

ถ้ามันไม่ผ่านก็จะไปฝืนมันทำไม การเป็นหนี้ไม่ช่างเรื่องน่ายินดีเท่าไหร่ ใช้เงินสดเถอะค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

8 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #7740 โดย Anakin

Yhud เขียน:
อยู่ไกล แต่ใจยังอาสานะจ๊ะพี่ชาย


ถ้ามีเวลาว่าง ไม่รู้จะทำอะไร ก็มานั่งเฝ้าบอร์ดค่ะ :love: :love:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.432 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena